Algemene distributievoorwaarden


DISTRIBUTIE-OVEREENKOMST

 1. Uitgever wenst met ingang van heden gebruik te maken van de diensten van Push2Tablet voor digitale contentdistributie.
 2. Push2Tablet zal Uitgever, ingaande de ingangsdatum, voorzien van toegang tot de portal en de editor, zodat Uitgever bestaande content reeds kan verrijken teneinde tot distributie te kunnen overgaan. Uitgever mag deze toegang delegeren aan een in zijn opdracht werkende derde (bijv. een prepress onderneming), waarbij wordt vastgesteld dat toegang door derden plaatsvindt voor rekening en risico van de Uitgever en binnen de voorwaarden van deze overeenkomst.
 3. Aan de toegang tot de editor, het gebruik van het platform voor opslag en alle faciliteiten die Push2Tablet aan alle aangesloten Uitgevers biedt, zijn voor de Uitgever geen kosten verbonden. Uitgever zal slechts kosten berekend krijgen voorzover die betrekking hebben op door hem geuite specifieke wensen, alsmede voor de daadwerkelijke contentdistributie, als hierna beschreven.
 4. Uitgever zal binnen de eigen organisatie een technisch contactpersoon aanwijzen die in samenwerking met Push2Tablet zorg draagt voor de softwarematige communicatie tussen de webshop of shopfunctionaliteit van de Uitgever en de exchange server, welke communicatie deugdelijk getest in orde moet zijn bevonden, alvorens daadwerkelijke contentdistributie via het platform mogelijk is.
 5. Uitgever, waar van toepassing, staat zelf in voor een deugdelijke betaal- c.q. afrekenfunctionaliteit binnen zijn webshop of shopfunctionaliteit. Voorzover Uitgever derden-webshops inschakelt voor verkoop van zijn door Push2Tablet te distribueren digitale content, geldt dat die verkopen via derden-webshops plaatsvinden voor rekening en risico van de Uitgever.
 6. Derden-webshops dienen te allen tijde door de Uitgever als zodanig bij Push2Tablet te zijn aangemeld en geregistreerd, onder voorziening van de voor contentdistributie noodzakelijke software-matige koppeling tussen de derden-webshop en de exchange server, als beschreven in artikel 4.
 7. Partijen stellen vast dat de transactie, welke voorafgaat aan het richting een specifieke Tablisto vrijgeven van content, louter binnen de invloedssfeer en onder de verantwoordelijkheid van Uitgever plaatsvindt. Push2Tablet heeft geen enkele betrokkenheid bij incasso van gelden door Uitgever, hoe ook genaamd.
 8. In afwijking van het gestelde in het voorgaande artikel, zullen ook verkopen kunnen plaatsvinden binnen de electronische transactie-omgeving van de kiosk binnen Bruna Tablisto op iPad of android-tablets, alsmede binnen de website-omgeving Bruna.nl. In die gevallen treden derden, m.n. Bruna BV, Apple iTunes Luxemburg S.a.r.l., Ogone of andere bonafide payment service providers op als incassant. Push2Tablet zal de door haar uit dezen hoofde van deze incassanten ontvangen gelden die toekomen aan de Uitgever, binnen 4 weken uitbetalen aan de Uitgever onder inhouding van de door Uitgever verschuldigde kosten voor de downloads waarop de uitbetaling betrekking heeft, alsmede onder inhouding van de aan deze derden verschuldigde vergoedingen. Maatgevend voor hetgeen Uitgever ontvangt, vóór inhouding van de downloadvergoedingen, is de zgn. App Store Pricing Matrix van Apple, welke binnen de portal van Push2Tablet aanwezig is. Partijen stellen vast dat zij terzake van transacties via de iTunes Store onderworpen zijn aan de daartoe door Apple gehanteerde voorwaarden.
 9. Push2Tablet zal geen gegevens verzamelen of bewaren die herleidbaar zijn tot personen, anders dan voorzover strikt noodzakelijk voor identificatie bij download door de exchange server, en voor toepassing van zogenaamde “social drm” ter bescherming van intellectueel eigendom.
 10. Bereiks- en leesgegevens die binnen het platform worden gegenereerd, staan de Uitgever ter beschikking, alsmede derde partijen, zoals Het Oplage Instituut, die de Uitgever toestemming wenst te geven. Push2Tablet zal geen lees- of bereiksgegevens openbaren die herleidbaar zijn tot concrete content of Uitgevers, zonder hun expliciete toestemming daartoe.
 11. Uitgever is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem voor distributie aangeleverde content. Uitgever vrijwaart Push2Tablet voor alle aanspraken welke betrekking hebben op inbreuken op het intellectueel eigendomsrecht van derden in door de Uitgever voor distributie beschikbaar gestelde content. Uitgever vrijwaart Push2Tablet ook voor alle overige aanspraken op grond van door Uitgever beschikbaar gestelde content, waaronder onder meer doch niet uitsluitend te verstaan op grond van onrechtmatige daad.
 12. Push2Tablet verzekert Uitgever van haar inspanningen diens intellectueel eigendom, waaronder auteursrecht, afdoende te beschermen met gebruikmaking van de mogelijkheden die de gesloten tabletsystemen ipso facto bieden, maar desgewenst ook door toepassing van mogelijkheden voor zgn. “social digital right management”, waarbij de gedownloade content expliciet gekoppeld wordt aan de persoon van de gerechtigde.
 13. Uitgever zal een webbased toegang krijgen tot de backoffice van Push2Tablet, teneinde te kunnen volgen in welke mate zijn content wordt gedistribueerd.
 14. Push2Tablet spant zich in een maximale bereikbaarheid en foutloos functioneren van haar platform te waarborgen. Voor de zgn. uptime (de tijd gedurende welke de servers ongehinderd bereikbaar zijn) geldt de uptime zoals de hostingprovider garandeert, die daartoe door Push2Tablet werd ingeschakeld.
 15. In alle gevallen waarin Push2Tablet aansprakelijk zou kunnen zijn voor schade, hoe ook genaamd, is de aanspraak beperkt tot de distributiekosten der downloads waarop dat betrekking zou hebben, doch in ieder geval tot maximaal een bedrag van distributiekosten gedurende de twee voorafgaande maanden, behoudens de gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Push2Tablet.
 16. Naast de in het volgende artikel genoemde tegenprestatie, zal Uitgever slechts kosten verschuldigd zijn per download vanaf het platform. Onder een download wordt in dit verband verstaan een naar de Tablisto te downloaden volledig bestand (doorgaans een volledig tijdschrift of boek) dat in één keer kan worden gedownload, ongeacht het aantal pagina’s. Slechts voorzover de omvang tot onacceptabele downloadtijden aanleiding geeft, zal Push2Tablet deze beperken. Deze kosten zullen slechts éénmaal worden berekend per gedownload uniek bestand per unieke Tablisto. Voorzover een gebruiker (bijv. na teloorgang van diens tabletcomputer, of ingebruikname van maximaal 4 andere tablets binnen het huishouden) zich met dezelfde username-wachtwoordcombinatie opnieuw identificeert via een nieuwe Tablisto, kunnen diezelfde licenties benut worden voor het opnieuw downloaden van de content, zonder kosten voor gebruiker of Uitgever.
 17. Ter promotie van de distributie van digitale content via Push2Tablet, kan de Uitgever tijdelijk of eenmalig kosteloze content beschikbaar stellen, in welk geval Push2Tablet een gereduceerd promotietarief hanteert voor distributie. Dat promotietarief zal ook gelden indien een Uitgever een zgn. “proefnummer” beschikbaar stelt voor download, waaronder verstaan een beperkte uitvoering van een volledige uitgave, bijvoorbeeld bestaande uit enkel voorpagina, inhoudsopgave en één artikel, of tekstfragmenten. In dat geval dient de originele volledige uitgave wel gelijktijdig voor download beschikbaar te zijn. Het promotietarief geldt hier enkel voor het “proefnummer”; voor download van de volledige uitgave geldt het standaardbedrag.
 18. De standaardprijs per download bedraagt (tenzij in een aparte overeenkomst anders overeengekomen) 0,50 euro, excl. btw. Het promotietarief bedraagt per download 0,10 euro excl. btw. Deze tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari herzien worden. Voor grotere aantallen downloads per jaar is de volgende prijsstaffel van toepassing: de eerste 5.000 downloads per titel per jaar: 0,50 euro excl. btw • de volgende 5.000 downloads (dus van 5.001 tot 10.000 downloads) per titel per jaar: 0,45 euro excl. btw. • de daarop volgende 15.000 downloads (dus van 10.001 tot 25.000 downloads) per titel per jaar: 0,40 euro excl. btw • de daarop volgende 25.000 downloads (dus van 25.001 tot 50.000 downloads) per titel per jaar: 0,35 euro excl. btw • elke volgende download boven de 50.000 downloads per titel per jaar: 0,25 euro excl. btw.
 19. Push2Tablet factureert maandelijks of vaker, afhankelijk van de aantallen gedownloade bestanden, tenzij verrekening van downloadkosten plaatsvindt conform het gestelde in artikel 8. Facturen dienen betaald te worden binnen 2 weken. Voorzover incassokosten noodzakelijk zijn, bedragen deze 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro.
 20. Push2Tablet heeft het recht bij aanvang, of bij geconstateerde trage betalingen, een depotbedrag van Uitgever te verlangen, waarvan de hoogte berekend zal worden naar de raming van kosten voor distributie gedurende 2 maanden, met een minimum van 500 euro. Facturen zullen in dat geval per vervaldatum worden afgeboekt van dit depot, ongeacht de plicht van de Uitgever de factuur te voldoen, waarmee het depot in stand blijft.
 21. Push2Tablet heeft het recht distributie van content op te schorten, indien Uitgever ondanks herhaalde aanmaning in gebreke blijft de facturen voor distributiekosten te voldoen. Abonnees die wensen te downloaden, zullen in dat geval verwezen worden naar de Uitgever. Uitgever ziet af van ieder recht om vergoeding van schade te claimen die hij zou kunnen lijden door opschorting der distributie wegens betalingsachterstanden.
 22. Uitgever is, als vergoeding voor de opstartkosten –waaronder verstaan de koppelingen naar webshops etc.- een bedrag van 500 euro verschuldigd. Distributie zal pas starten na vergoeding van deze factuur.
 23. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar en zal automatisch verlengd worden, tenzij uiterlijk 3 maanden voor afloop schriftelijk werd opgezegd. Gedurende de eerste 6 maanden is deze overeenkomst wederzijds per maand opzegbaar.
 24. Binnen het raamwerk van deze overeenkomst staat het Uitgever vrij om te bepalen voor welke van zijn uitgaven hij gebruik wenst te maken van Push2Tablet. Gedurende de looptijd der overeenkomst kunnen titels onbeperkt en zonder overleg worden toegevoegd, voorzover deze toevoeging geen technische consequenties heeft, zoals in koppelingen met de webshop.
 25. Geschillen zullen worden behandeld naar gangbaar Nederlands recht. Terzake van geschillen die door tussenkomst van de Rechtbank dienen te worden beslecht zullen deze in het arrondissement Utrecht worden aangebracht.BIJLAGE: DEFINIËRING BEGRIPPEN


Push2Tablet-platform (“het platform”): een door Push2Tablet BV i.o. geëxploiteerd systeem voor geautomatiseerde distributie van digitale content, voor dat doel beschikbaar gesteld door de Uitgever.

De Uitgever (“Uitgever”): de eigenaar van de digitale content die door middel van het Push2Tablet-platform beschikbaar wordt gesteld voor distributie.

Tablisto (“Tablisto”): de applicatie voor tabletcomputers, welke door gebruikers kosteloos gedownload kan worden en die hen in staat stelt de door de Uitgever daartoe beschikbaar gestelde content te downloaden en te lezen, voorzover althans zij door de Uitgever tot downloaden gerechtigd zijn door koop, huur, abonnement of anderszins.

De content (“content”): de digitale weergave van informatie welke middels het platform gedistribueerd kan worden.

Content server (“content server”): dat servergedeelte binnen het platform waarop de al dan niet verrijkte content wordt opgeslagen, om van daaruit gedistribueerd te kunnen worden.

Exchange server (“exchange server”): dat servergedeelte binnen het platform waarop de licenties worden geadministreerd die vastleggen in welke mate gebruikers van Tablisto gerechtigd zijn tot het downloaden van de door hen gewenste content. De exchange server communiceert met de webshop of shopfunctionaliteit van de Uitgever, teneinde autorisatie te verkrijgen voor de vrijgave door de content server van de door de Tablisto te downloaden content.

Abonnement (“abonnement”): een door de Uitgever gesloten overeenkomst met een Tablisto-gebruiker, die voorziet in de levering van content in bepaalde hoeveelheid (aantal uitgaven, bijvoorbeeld), of gedurende bepaalde tijd (abonnementstermijn), waarvan de voorwaarden worden vastgelegd in de licentie welke door de exchange server wordt geadministreerd.

Editor (“editor”): de door Push2Tablet aan de Uitgever beschikbaar gestelde webbased software, die de Uitgever in staat stelt om zijn digitale content te verrijken met interactiviteit, door toevoeging van hyperlinks, koppelingen naar audio-/videobestanden, reactiemogelijkheden, enzovoorts.

Webshop (“webshop”): een digitale winkel van de Uitgever waar gebruikers door koop van de Uitgever het recht verwerven specifieke content te benutten en, indien gewenst, te downloaden naar de Tablisto.

Shopfunctionaliteit (“shopfunctionaliteit”): een door Push2Tablet aan Uitgevers die zelf geen webshop hebben, beschikbaar gestelde digitale winkelfunctionaliteit waar gebruikers door koop van de Uitgever het recht verwerven specifieke content te benutten en, indien gewenst, te downloaden naar de Tablisto.

Derden-webshop (“derden-webshop”): een webshop, niet in eigendom van of in exploitatie door de Uitgever, die optreedt als verkoper van door de Uitgever ter distributie aangeboden content.